ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติวัด
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส
กฏระเบียบของวัด
ประวัติหมู่บ้าน
วัดในเขตอำเภอบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะออนไลน์
นิทานธรรมะ
ภาพพุทธประวัติ
กำลังใจชีวิต
วาทศิลป์
บทแหล่
เทศนาวาไรตี้
ดาวน์โหลด
ภาพอสุภะ
ร้อยรส บทกลอน
คลิปวีดีโอทั่วไป
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา

ออนไลน์ 11คน
ผู้ชมวันนี้1169คน
ผู้ชมเมื่อวาน1078คน
ผู้ชมเดือนนี้12916คน
ผู้ชมเดือนก่อน42546คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1514406คน


   เทศนาวาไรตี้
การเทศน์ปุจฉา/วสัชนา 2 ธรรมาสน์

การเทศน์ปุจฉา/วสัชนา 2  ธรรมาสน์

 

            อิทานิ   ตสส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    ปรินิพฺพานโต  ปฏฺฐาย     เอกปญฺญาส      สํวจฺฉรุตฺตรปญฺจสตาธิกานิ     เทฺวสํวจฺฉรสหสฺสานิ     อติกฺกนฺตานิ    ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน        ผุสฺสมาสสฺสสตฺตทสมํ     วารวเสน    ปน  ครุวาโร    โหติ    เอวํ   ตสฺส   ภควโต   ปรินิพพานา   สาสนายุกาลคณนา    สลฺลกฺเขตพฺพาติฯ  

                        ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนายุกาล  นับจำเดิมตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น  บัดนี้ล่วงไปแล้วได้  2551  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  วันนี้ตรงกับสุรทินวันพฤหัสบดีที่  17  เดือน มกราคม  พุทธศักราช 2551

                        พระพุทธศาสนายุกาล นับจำเดิมตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น มีใจความอันท่านสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับ และรับรู้ด้วยประการฉะนี้.

 

อิโต  ปรํ...เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไป อาตมภาพทั้ง 2 รูป จักได้ประคับประคองฉลองศรัทธา แสดงพระธรรมเทศนาในส่วนปุจฉาและวิสัชนาซึ่งกันและกัน  ก็แลการปุจฉาและวิสัชนาในทำนอง 2  ธรรมาสน์นั้น  ตามธรรมเนียมของพระธรรมกถิกาจารย์จำต้อง มีการสมมติมอบหมายถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในขั้นต้นนี้เสียก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกผู้แสดง  และเพื่อความแจ่มแจ้งแก่ท่านสาธุชนผู้สดับ

                        ปุรโต (ทกฺขิณโต,วามโต)   ธมฺมาสเน  นิสินฺนํ  สมฺมนฺนามิ   วาระนี้อาตมภาพ  ขอสมมติพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชิโนรส  ซึ่งนั่งปรากฏ ณ  ธรรมาสน์เบื้องหน้า ผู้มีสมัญญาปรากฏตามศาสนโวหารว่า....................ขอสมมติมอบหมายถวายตำแหน่ง ให้พระเดชพระคุณแสดงเป็น  พระสกวาทยาจารย์  มีหน้าที่ในการปุจฉา คือใต่สวนทวนถามปัญหาอัตถธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตามลำดับ

                        (ถ้าเทศน์ 3 ธรรมาสน์ ก็สมมติเพิ่มเข้ามาเป็นพระปรวาที)

                        สยเมวาหํ  อตฺตานํ  สมฺมนฺนามิ  ส่วนอาตมภาพยังเป็นผู้มีความรู้น้อย  ด้อยด้วยความสามารถ  จึงขอโอกาสสมมติสมัญญาตนเป็นผู้แสดงในตำแหน่งแห่ง พระปรวาทยาจารย์   มีหน้าที่ในการวิสัชนา 

                        ตสฺมา  สาธโว  เพราะฉะนั้น ขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธา อุบาสกอุบาสิกา ผู้ใจบุญทั้งหลาย  จงได้โปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นประหนึ่งว่า ภาชนะทอง คอยรองรับพระสัทธรรมเทศนา  เพื่อให้เกิดธัมมัสวนานิสงส์  ตรงกับความมุ่งหมาย 5  ประการคือ

1.ได้ความรู้ใหม่

2.ได้วิจัยเรื่องเก่า  

3. ได้บรรเทากังขา

4. ได้พัฒนาความคิด

5. จิตแจ่มใส ใจเยือกเย็น ฉะนั้น

ภนฺเต  สกวาทาจริโย   ขอพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรส ผู้ได้รับสมมติสมัญญา จงได้ดำเนินเนื้อความตามบุรพประโยคกถา เริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนา เพื่อประดับสติปัญญาและบารมี  สร้างเสริมกุศลบุญราศีในธัมมัสสวนมัย และเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบไปก็มี ณ กาลบัดนี้ .

 

พระปรวาทยาจารย์

                    อถโข  ปรวาทาจริโย  รโหคโต  สตฺถุธมฺมํ  วิจินนฺโต  เตสุ  ธมฺเมสุ  กงฺขํ  อุปฏฺฐเปตฺวา   อตฺตนา  วิสชฺเชตุง  อสกฺโกนฺโต  เยน  ปรวาทาจรโย  เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทนํ  กตฺวา  อตฺถปญฺหํ  ปุจฺฉตีติ.

                          บัดนี้  อาตมภาพ  ผู้ได้รับการสมมติจากท่านพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรส  ซึ่งนั่งปรากฏอยู่ รธรรมาส์เบื้องหน้า (เบื้องขวา-เบื้องซ้าย) นั้น พระเดชพระคุณนี้มีสมัญญานามปรากฏในภาคพจน์พระพุทธศาสนาว่า................

                        ท่านได้แสดงอานิสังสกถาพรรณนาอานิสงส์ของการ........เริ่มตั้งแต่ต้นจนปริโยสานด้วยสำนวนดวหารที่สละสลวย  มากด้วยสาระ จังหวะดี ลีลางาม ใจความก็กระชับ เป็นที่จับจิต  สะกิดใจท่านสาธุชนผู้ฟัง และในที่สุดก็ได้สมมติให้อาตมภาพรับแสดงในตำแหน่งพระสกวาทยาจารย์  เป็นประธานในการเทศนา  มีหน้าที่อัญเชิญพระสัทธรรม นำพระวาจาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกขึ้นตั้งเป็นหัวข้อปัญหา เพื่อปุจฉาซักไซ้ใต่ถามซึ่งกันและกัน

                        อาตมภาพ จักได้ดำเนินความตามหน้าที่ของพระสกวาที  เพื่อตั้งปัญหาธรรมแล้วนำมาสอบถามตามโอกาสอันควรสืบต่อไป

                        ดำเนินความว่า  อถโข คราวครั้งนั้นแล สกวาทาจริโย พระสกวาทยาจารย์  รโหคโต พักอยู่ในที่อันรโหฐาน  คือที่สมควรอันเป็นส่วนที่มีความสงบสงัด  สตฺถุธมฺมํ  วิจินนฺโต  จึงคิดวิจัยใคร่ครวญถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่อง.....เตสุ  ธมฺเมสุ  กงฺขํ  อุปฏฺฐเปตฺวา  เกิดเวมติกังขา คือเกิดความสงสัยในธรรมทั้งหลายเหล่านั้น

รู้สึกตื้นตันเป็นนักหนา  เกินสติปัญญาที่จะเข้าใจได้  อตฺตนา  วิสชฺเชตุง  อสกฺโกนฺโต  เมื่อถูกข้อกังขาครอบงำใจ จนเกินวิสัยแห่งสติปัญญา และความสามารถของตน ที่จะคลี่คลายให้หายกังวลได้จึงครุ่นคิดรำพึงอยู่แต่ในใจว่า  โก นุ โข,โก นุ โข,โก นุ โข. โอ้ .....ใครเล่าหนอจะพอมีสติปัญญาช่วยแก้เวมติกังขาคือความสงสัยในเรื่อง......นี้ได้เมื่อรำพึงไปๆ ก็ได้พบว่า ท่านพระปรวาทีเป็นผู้มีความรู้คูกับความเมตตาทั้งยังเฉลียวฉลาดและสามารถในหลักธรรม ท่านปรวาทีผู้นี้แหละจะช่วยกำจัดปัดเป่าบรรเทาความสงสัย ให้ความเบาใจแก่เราได้เป็นแน่แท้ จึงตั้งใจไปพบปะเพื่อสนทนากับท่าน

                        เยน  ปรวาทาจริโย  เตนุปสงฺกมิ   พระสกวาทยาจารย์  ครั้นทราบว่าพระปรวาทยาจารย์พำนักอยู่  ณ สถานที่ใด ก็มุ่งตรงไป ณ สถานที่นั้น อุปสงฺกมิตฺวา  ครั้นไปถึงสำนักจึงได้พักรอดูทีท่า  เมื่อสังเกตก็ได้พบว่าท่านปรวาทีมีความผาสุกสบายดีไม่มีใครรบกวน วนฺทนํ  กตฺวา  อตฺถปญฺหํ  ปุจฺฉติ  พระสกวาทยาจารย์  ได้เข้าไปหาแล้วนั่งสำรวมกาย ถวายอภิวาท  จากนัน้จึงได้ถือโอกาส   เริ่มการสนทนามีใจความว่า  อาวุโส  ปรวาทาจริย

            เมื่อพระสกวาทีมาถึงสำนักแล้วทักทายขึ้นมาก่อนเช่นนี้  พระปรวาทีก็เตรียมอัญเชิญคัมภีร์ขึ้นประคองใว้ในซองมือทั้งสองข้าง  แล้วดำเนินสำนวนความในส่วนของพระปรวาทีก่อนการปุจฉาวิสัชนาซึ่งกันและกันต่อไปว่า         

อถโข  ปรวาทาจริโย  อตฺถปญฺหํ  สุณนฺโต  ตสฺส  วิสชฺเชสีติ

                      บัดนี้  อาตมภาพผู้ได้รับตำแหน่งพระปรวาทยาจารย์  มีหน้าที่ในการวิสัชนาปัญหาธรรม  เพื่อน้อมนำความเข้าใจในคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดแก่สาธุชนผู้สนใจใคร่ศึกษา และผู้มีศรัทธาในการฟังธรรมทั้งหลาย

                        การปุจฉาวิสัชนาปัญหาธรรมในรูปของการสนทนานั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคล ดังมีพระบาลีว่า ธมฺมสากจฺฉา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  การสนทนาธรรมเป็นมงคลประการหนึ่ง  และพระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่า  กาเลนน  ธมฺมสฺสวนํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ   การฟังธรรมตามกาลก็เป็นมงคลอีกประการหนึ่ง

                        ขณะนี้  ท่านพระสกวาทีได้มุ่งหน้ามาสู่สำนักของเรา โดยได้ปรารภว่าจะมาขอพบเพื่อสนทนาธรรม  จึงรู้สึกดีใจที่จะได้กระทำเรื่องที่เป็นมงคล  ฉะนั้นจึงได้เริ่มต้นการสนทนาขึ้นว่า  ภนฺเต  สกวาทาจรโยฯ

วันที่ : 29 พ.ย. 2554,17:17   เข้าชม 8324 ครั้ง
โพสโดย : rueng

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

Copyright @ 2011 วัดบ้านตะโคง
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 089-4849570 e-mail : ru-e@windowslive .com