ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติวัด
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส
กฏระเบียบของวัด
ประวัติหมู่บ้าน
วัดในเขตอำเภอบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะออนไลน์
นิทานธรรมะ
ภาพพุทธประวัติ
กำลังใจชีวิต
วาทศิลป์
บทแหล่
เทศนาวาไรตี้
ดาวน์โหลด
ภาพอสุภะ
ร้อยรส บทกลอน
คลิปวีดีโอทั่วไป
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา

ออนไลน์ 16คน
ผู้ชมวันนี้1229คน
ผู้ชมเมื่อวาน1584คน
ผู้ชมเดือนนี้7667คน
ผู้ชมเดือนก่อน42546คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1509157คน


   วิทยบริการ
บททั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

บททั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชียจัดว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น โลกเก่า (Old World) เพราะแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของดลกนั้น ล้วนแต่ถือว่ามีแหล่งกำเนิดจากบริเวณลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียด้วยกันทั้งสิ้น แหล่งด้วยกัน คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส หรือที่ราบ เมโสโปเตเมีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณ ลุ่มแม่น้ำสินธุ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณ ลุ่มแม่น้ำเหลือง หรือ ฮวงโห ในภูมิภาคตะวันออก, บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

          ชุมชนที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของทวีปเอเชียทั้ง แหล่ง มีการจัดระเบียบสังคมและการจัดรูปแบบการปกครองเพื่อความสงบและสวัสดิภาพของคนในสังคม รวมไปถึงการแสวงหาความรู้ต่างๆ เช่นวิธีการรักษาคนป่วย การประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนคิดค้นวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

          รูปแบบการเมืองการปกครองที่ใช้กันส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย มีดังต่อไปนี้

. ระบอบประชาธิปไตย ประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบนี้จะมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นสถาบันสำคัญในการปกครองประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในการปกครองแบบนี้มีใช้กันอยู่หลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อิสราเอล อินเดีย ศรีลังการ มาเลเชีย ไทย สิงคโปร์ เป็นต้น

. ระบบคอมมิวนิสต์ ใช้อยู่ในประเทศจีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว เป็นต้น ประเทศเหล่านี้มีพรรคคอมมิวนิสต์ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองประเทศ และมีเจ้าหน้าที่ของพรรคคอยควบคุมการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งควบคุมสถาบันการปกครองต่างๆ อาทิ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ให้ทำตามหน้าที่พรรคต้องการอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

. ระบอบผสมระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยหรือเผด็จการ ใช้อยู่ในประเทศพม่า อิรัก เป็นต้น ประเทศเหลล่านี้มีผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ดำเนินการปกครองประเทศโดยตรงหรืออยู่เบื้องหลังการปกครองของประเทศ โดยอาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาได้เป็นครั้งคราวที่ได้กำหนดได้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีประชาธิปไตยอยู่ในประเทศเหมือนกันเท่านั้น แต่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรคณะนายทหารหรือคณะบุคคลที่นายทหารหนุนหลังก็จะทำหน้าที่ เป็นรัฐบาลต่อไปเช่นเดิม

          การจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศ แบ่งออกได้เป็น รูปแบบคือ

. เอกรัฐ หรือ รัฐเดี่ยว (Unitary State) หมายถึงประเทศที่มีระเบียบการปกครองขึ้นอยู่กับรัฐบาลของส่วนกลางเพียงรัฐบาลเดียว เช่นประเทศอิสราเอล จอร์แดน อิหร่าน ไทย เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น เป็นต้น

. สาธารณรัฐ หรือ สหรัฐ หรือ สหพันธรัฐ (Federal State) หมายถึง ประเทศที่ประกอบด้วยรัฐตั้งแต่ รัฐขึ้นไป และมีการแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น๒ ส่วน คือ อำนาจการปกครองของรัฐแห่งรัฐส่วนหนึ่ง กับอำนาจการปกครองของรัฐบาลกลางของประเทศอีกส่วนหนึ่งโดยรัฐบาลกลางของรปะเทศเป็นใช้อำนาจที่สำคัญๆเท่านั้น ประเทศที่มีการใช้ระบบการปกครองนี้ก็เช่นอินเดีย มาเลเชีย จีน เป็นต้น

          รัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น ลักษณะ คือ

. นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล เช่น ประเทศอิสราเอล อินเดีย ไทย มาเลเชีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น นายกรัฐมนตรีมักจะมาจากการเลือกตั้ง หรือสรรหาโดยรัฐสภาของประเทศเหล่านั้นดดยมีพระมหากษัตริย์รหือประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ

. ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล เช่น ประเทศปากีสถาน อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีจะเป็นทั้งประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน บรูไนเป็นต้น ในประเทศเหล่านี้พระมหากษัตณิย์จะทรงมีฐานะเป็นทั้งประมุขของประเทศและหัวหน้าคณะรัฐบาล ดังนั้น อำนาจในการปกครองประเทศจึงมิได้อยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริง

                อนึ่ง ประเทศในทวีปเอเชียมีจำนวนทั้งหมด ๔๖ ในจำนวนนี้มี ๑๔ ประเทศที่ใช้รูปแบบการปกครองแบบที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น มาเลเชีย กัมพูชา บรูไน เนปาล ภูฎาน จอร์แดน ซาดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ บาร์เรน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

                ภูมิศาสตรของทวีปเอเชีย

. ทำเลที่ตั้งและขนาด ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ ๔๕ ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทำเลที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์เฉพาะส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่เป็นดังนี้ จากละติจูด องศา ๑๖ ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมปิไอ (Piai) ประเทศมาเลเชีย ถึงละติจูด ๗๗ องศา ๔๑ ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมเชลยูสกิน (Chelyuskin) ปร

วันที่ : 28 พ.ย. 2554,21:53   เข้าชม 910 ครั้ง
โพสโดย : rueng

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

Copyright @ 2011 วัดบ้านตะโคง
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 089-4849570 e-mail : ru-e@windowslive .com